بررسی عملکرد و کاربردِ انواع باتریها و اهمیت آنها در تجهیزات پزشکی قسمت اول

ساخت باتری با ساختار پیشرفته کنونی نخستین بار در سال 1800 میلادی شکل گرفت. الساندرو ولتا دانشمند ایتالیایی برای نخستین بار یک پیل به نام پیل ولتایی ساخت. آنچه امروزه به نام باتری میشناسیم درواقع همان پیل ولتایی در ظاهری جدیدتر و پیشرفتهتر است. انرژی الکتریکی نقش مهمی در زندگی روزمره ما ایفا میکند. ما از انرژی الکتریکی برای اکثر دستگاه ها، تجهیزات، لوازم الکتریکی، ابزارها و … استفاده میکنیم. به طورکلی برای ذخیره انرژی نیاز به تبدیل آن به شکل دیگری از انرژی است. در باتریها این فرآیند به این صورت است که طی یک واکنش شیمیایی، انرژی تولیدشده به شکل جریان الکتریکی در یک ولتاژ مشخص است و این انرژی در قطب مثبت و منفی قابل دریافت است. در رابطه با انرژی الکتریکی دو فرآیند پیش رو داریم: تولید و ذخیره. باتری تنها راه تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی نیست و راههای دیگری (سلولهای سوخت و خازنها و …) نیز وجود دارند. باتریها عملیترین، پرکاربردترین و مقرونبهصرفهترین ابزار فراهمآوردن انرژی قابلحمل هستند. هرروزه ما از وسایل و تجهیزات پزشکی استفاده میکنیم که از شبکه توزیع برق جداشدهاند و توسط باتریها کار میکنند. باتریها نقش مهمی در اکثر وسایل و تجهیزات پزشکی مانند سمعک، پیس میکر، الکتروشوک، الکتروکاردیوگراف و … دارند. نوع باتری مورداستفاده در دستگاهها بستگی به توان موردنیاز دستگاه و نحوه استفاده از آن دارد. باتریها در اپلیکیشنهای مختلفی بهکار میروند. امروزه از تکنولوژیهای مختلفی برای ساخت انواع باتریها استفاده میشود. انواع باتریها در بازار وجود دارند که با فرمولهای شیمیایی خاصی ساختهشدهاند. باتریها نقشی اساسی در سیستمهای ذخیره انرژی الکتریکی و سیستمهای تغذیه پشتیبان دارند. تولیدکنندگان باتری همیشه در مسیر تلاش جهت بهبود کیفیت باتریها، استفاده از مواد شیمیایی جدیدتر با ظرفیت بالاتر همراه با کاهش اندازه و وزن باتریها و  همچنین افزایش طول عمر مفید باتریها حرکت کردهاند.

تعریف سلول و ساختار آن
یک سلول، واحد الکتروشیمیایی اولیه است که منبع انرژی الکتریکی را با تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی فراهم میکند. به عبارت سادهتر سلول واحد ابتدایی برای تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی است. در برخی متون باتریهای تکسلولی را اصطلاحاً مونوسلول مینامند. سلول شامل الکترودها، جداساز، الکترولیت و ترمینال است. ولتاژ هر سلول به ماده شیمیایی بهکاررفته (الکترولیت) و جنس الکترودهای آن بستگی دارد و بهاندازه باتری مربوط نمیشود. سلول شامل سه جزء زیر است:
1- آند یا الکترود منفی (الکترود کاهش یا سوخت): الکترونها از آن خارج میشود و در طی واکنش شیمیایی اکسیداسیون، اکسید میشود.
2- کاتد یا الکترود مثبت (الکترود اکسیدکننده): الکترونها را میپذیرد و در طی یک واکنش الکتروشیمیایی کاهش مییابند.
3- الکترولیت یا هادی یونی: محیط را برای انتقال بار (یونهای داخل سلول) بین آند و کاتد فراهم میکند. الکترولیتها معمولاً مایع همانند آب و یا سایر حلالها، نمکهای محلول، اسیدها و یا قلیائیها هستند تا منجر به هدایت یونی شوند. در بعضی از باتریها از الکترولیت جامد استفاده میکنند.

تعریف باتری و ساختار آن
باتری یک منبع الکتروشیمیایی است که در آن با انجام واکنشهای شیمیایی، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل میشود و یا بهعبارتدیگر با تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی بین دونقطه اختلافپتانسیل الکتریکی به وجود آورده و سبب شارش بارهای الکتریکی میشود. عنصر اصلی هر یک از باتریها سلول است. کلمه سلول اما  محبوبیت کمتری دارد و اصطلاح باتری بیشتر بهکار میرود. الکترونها در باتری از طریق واکنشهای الکتروشیمیایی تولید میشوند. باتری میتواند شامل یک یا چند سلول الکتروشیمیایی باشد. این سلولها بهصورت سری یا موازی برای تأمین ولتاژ کاری و سطوح جریان موردنیاز به یکدیگر متصل میشوند. درواقع مجموعه باتریهایی که در تجهیزات پزشکی مورداستفاده قرار میگیرد از اتصال سری و موازی باتریها برای تأمین ولتاژ و جریان موردنیاز میباشند. عملکرد کلی باتریهای تقریباً مشابه یکدیگر است. جریان الکتریکی توسط فرآیندهای الکتروشیمیایی در الکترودها تولید میشود و انتقال بار بین الکترودهای مثبت و منفی در الکترولیت توسط یون انجام میشود. سودمندترین ترکیبات مواد آند و کاتد آنهایی هستند که سبکترند و ولتاژ و ظرفیت بالای سلول فراهم میکنند.

تقسیم بندی باتریها
باتریها را میتوان به دو گروه عمده یعنی باتری اولیه (Primary) و باتری ثانویه  (Secondary) تقسیم بندی کرد. به باتریهای اولیه سلولهای خشک نیز گفته میشود. در باتریهای اولیه از کربن و روی بهعنوان الکترود و از یک خمیر اسیدی به عنوان الکترولیت استفاده میشود و این باتریها معمولاً ولتاژ 5/1 ولتی دارند. باتریهای ارزانقیمت C، AA و باتریهای خشک D از انواع باتریهای اولیه هستند. برای ساخت باتریهای ثانویه از فلزات مختلفی مانند نیکل، منگنز، لیتیوم، کادمیم و … استفاده میشود.

ویژگی های باتری های اولیه:
1- یکبارمصرف و غیرقابل شارژ
2- ارزانقیمت
3- واکنش الکتروشیمیایی غیرقابلبرگشت
4- ظرفیت بالا
5- ولتاژ باتری اولیه در مقایسه با باتری ثانویه دارای منحنی دشارژ با شیب تندتر
6- چگالی انرژی بالا
7- در دسترسبودن
8- استفاده آسان
9- طول عمر کوتاه
10- اتلاف شارژ بیشتر نسبت به باتریهای ثانویه
11- شدتجریان کم

ویژگی های باتری های ثانویه:
1- قابلیت شارژ مجدد بهصورت چندین بار
2- مقرونبهصرفه بودن
3- واکنش الکتروشیمیایی قابلبرگشت
4- توان زیاد
5- نرخ دشارژ سریع
6- مشخصه عملکرد بهتر دمای پایین
7- شدت جریان زیاد

مشخصات مشترک باتریهای ثانویه یا قابل شارژ که مورداستفاده قرار میگیرند
1- چگالی انرژی
2- عمر مفید
3- مشخصات بار
4- شرایط نگهداری
5- تخلیه خودبه خودی
6- هزینه های مؤثر

ظرفیت باتری
ظرفیت باتری میزان شارژ ذخیرهشده توسط باتری است و با جرم فعال ماده تعیین میشود. ظرفیت باتری حداکثر میزان انرژی است که میتوان تحت شرایط مشخص از باتری به مقدار معینی گرفت. ظرفیتهای واقعی ذخیره انرژی باتری میتواند به طور معنیداری از ظرفیت نامی آن متفاوت باشد. انرژی ذخیره شده در باتری ظرفیت باتری نامیده میشود که با وات-ساعت (Wh)، کیلووات-ساعت (kWh)، آمپر-ساعت (Ah) اندازهگیری میشود. متداولترین واحد ظرفیت آمپر-ساعت (Ah) است. واحد ظرفیت یک باتری برحسب آمپر-ساعت (Ah) عبارت است از حاصلضرب میزان شدتجریان (آمپر) در تعداد ساعت دشارژ. یک میلیآمپر ساعت مقدار نیرویی است که با شدت یک میلیآمپر در مدت یک ساعت آزاد میشود. میزان ظرفیت به عواملی نظیر: عمر و گذشته باتری، جریان دشارژ، دما در حین دشارژ و ولتاژ نهایی دشارژ بستگی دارد ظرفیت باتری به جریان دشارژ متغیر بستگی دارد. هرچه جریان دشارژ کمتر باشد ظرفیت افزایش مییابد و جریان دشارژ بیشتر، کاهش ظرفیت را به دنبال دارد. عواملی مانند درجه حرارت محیط بر روی کارکرد باتری تأثیر بسیار زیادی دارد به طوریکه بهترین کارکرد و ظرفیت باتری در دمای 25 درجه سانتیگراد حاصل میشود. پایینبودن دما موجب کاهش ظرفیت باتری میشود. تعیین ظرفیت موردنیاز باتری برحسب مقدار مصرف، کاربرد و حساسیت هر تجهیزات پزشکی انجام میشود. با کاهش جریان دریافتی از باتری میتوان مدتزمان کارکرد باتری را افزایش داد و در این حالت باید پارامترهایی مانند دما و تنش جریان و … در زمان نهایی لحاظ شود. برای مثال باتری 1200 میلیآمپر ساعت در حالت تئوری باید جریان 400 میلیآمپر را برای مدت 3 ساعت تأمین کند درحالیکه با توجه به ساختار باتری و کیفیت ساخت و همچنین دمای محیط ممکن است این زمان تا نیم ساعت کاهش یابد.

توان باتری
توانی که هر باتری برحسب وات فراهم میکند برابر است با حاصلضرب ولتاژ آن برحسب ولت در حداکثر جریان مجاز آن برحسب آمپر. توانهای باتری بسته به نوع تجهیزات پزشکی با یکدیگرمتفاوتند. مثلاً برای سمعکها اندازه توان نزدیک چند میلیوات است.

شکل ظاهری باتری ها
باتریها در اندازه و شکلهای مختلفی موجود هستند که بسته به نوع کاربرد آنها در یک تجهیزات پزشکی انتخاب میشوند. اندازه و شکل باتریهای با حروف و اعداد خاصی بر روی آنها نوشته میشود. باتریهای استوانهای، سکهای، کتابی و … دارای شکلهای مختلف هستند. در بعضی از تجهیزات پزشکی به دلیل شرایط خاص (به عنوان مثال ایمپلنت ها) از باتریهای خاصی نیز استفاده میشود.

اثر حافظه در باتریها
“اثر حافظه” پدیدهای است که در باتریهای قابل شارژ رخ میدهد و موجب میشود تا باتریها شارژ را کمتر در خود نگهدارند. در برخی از باتریها هنگامیکه باتری به صورت کامل شارژ نشود و یا به هر دلیلی آن را از شارژ جدا کنیم به مرور زمان حالت بیشینه ظرفیت خود را از دست میدهند. همه ما از باتریهای قابل شارژ استفاده میکنیم و از مشکل اثر حافظه آگاه هستیم. اثر حافظه در باتریهای قابل شارژ  بااهمیت است. اصطلاحات دیگر مورداستفاده برای اثر حافظه، اثر باتری تنبل و یا حافظه باتری است. اگر سیکل دشارژ باتریهای قابل شارژ به صورت کامل انجام نشود موجب باقیماندن شارژ در باتری میشود. پس از شارژهای مجدد، شارژ باقیمانده به سطحی افزایش مییابد که در آن باتری تنها میتواند مقدار کمی از شارژ مفید را ذخیره کند بنابراین ظرفیت باتری کاهش مییابد. درواقع دانه های کریستالی درون باتری تبلوریافته و رشد میکنند و این دانه ها ظرفیت باتری را کاهش داده و حذف آنها از باتری دشوار است. اثر حافظه کارایی باتری را کاهش میدهد. باتریهای نیکل-کادمیم و باتریهای نیکل- متال هیدرید در برابر اثر حافظه آسیبپذیر هستند ولی باتریهای لیتیوم-یون در برابر این اثر مقاوم هستند. گرچه اخیراً محققان اثر حافظه در باتریهای لیتیوم-یون را  نیز مشاهده کردهاند.

عمر باتری
عمر باتریها نسبت به سایر تجهیزات مورداستفاده در دستگاه ها، بسیار کوتاهتر است، هزینه تحمیلی تعویض آنها به گونهای است که افزایش عمر باتریها به هراندازه ای بسیار باارزش است. هرگونه بهبودی در عملکرد باتریها نیاز به شناخت عملکرد و رفتار باتریها در فرآیند شارژ و دشارژ دارد. طول عمر مفید باتری ارتباط مستقیم با درجه حرارت باتری دارد. زمان طول عمر باتری در درجه حرارت های پایین (10 تا 20 درجه سانتیگراد) نسبت به درجه حرارتهای بالاتر بسیار بیشتر است.

دشارژ خودبه خودی
باتریها به طور طبیعی بهمرور زمان تخلیه میشوند. اگر باتریها مورد آزمایش و تست قرار نگیرند و بهطور منظم جایگزین و یا شارژ نشوند ممکن است در هنگام نیاز به استفاده بهدرستی عمل نکنند. حتی ممکن است به دلیل تخلیه گسترده آسیب جدی دیده باشند. و همچنین بیمار ممکن است در اثر یک سیستم شارژ نامناسب صدمه ببیند.

مقاومت داخلی باتری
هر باتری واقعی در داخل خود مقاومتی دارد که به آن مقاومت داخلی باتری و یا مقاومت داخلی مولد میگویند. مقاومت داخلی ناشی از وجود مواد شیمیایی داخل باتریهاست که شامل مقاومت کنتاکت ما بین الکترودها و الکترولیت، مقاومت مابین جداساز و جریان الکترونها و مقاومت الکترولیت و جریان یونهاست. اگر باتری به هیچ مصرفکنندهای متصل نباشد ولتاژ آن حداکثر است و به آن نیروی محرکه باتری میگویند. عددی که بر روی باتریها بهعنوان ولتاژ نوشته میشود درواقع همان نیروی محرکه باتری است. مقاومت داخلی باتری موجب کاهش ولتاژ باتری نسبت به مقدار نیروی محرکه میشود ، در این حالت ولتاژی که بین دو سر باتری وجود دارد به عنوان ولتاژ پایانه معرفی میشود. باتریهای کهنه و فرسوده  مقاومت داخلی زیادی دارند. با افزایش مقاومت داخلی، هرگونه نیاز ناگهانی به قدرت و یا جریانکشی لحظهای، بهویژه برای دستگاه هایی که دارای موتور محرک هستند منجر به افت ولتاژ در پایانههای باتری میشود که ویژگی ایده آل و مناسبی برای باتری پزشکی نیست. در ابعاد یکسان از باتریها هرچه ظرفیت باتری بیشتر باشد مقاومت داخلی آن کمتر است. فرآیند تبدیل انرژی در باتری موجب افزایش مقاومت داخلی آن میشود و این حالت تا جایی پیش میرود که نیروی محرکه دیگر توانایی غلبه بر آن را ندارد و اشباع میشود. افزایش مقاومت داخلی در باتری به دلیل نفوذ ماده کاتد به داخل ماده آند رخ میدهد. در برخی موارد با گرم و سردکردن و ضربهزدن به باتری مسیرهای جدیدی برای عبور جریان ایجاد میشود و مقاومت داخلی تا حدودی کاهش مییابد.

شارژ باتری در تجهیزات پزشکی
شارژ باتری در تجهیزات پزشکی توسط مدارات داخلی خود دستگاه انجام میشود. اگر مدار شارژ دستگاه خراب شود باتری شارژ نمیشود. باتری بسیاری از تجهیزات پزشکی پس از شارژ کامل بر روی صفحهنمایش دستگاه نشان داده میشود. تجهیزات پزشکی که دارای مدار محافظتی باتری نیستند پسازاینکه باتری آنها کاملاً شارژ شد باید از برق جدا شوند تا از شارژ بیشازحد جلوگیری شود. اگر پس از شارژِ کامل از برق کشیده نشوند ممکن است موجب انفجار و نشتی شوند. در تجهیزات پزشکی که مدار حفاظتی باتری دارند نیازی نیست باتری پس از شارژ کامل حتماً از برق جدا شود. روش شارژ باتریهای ثانویه به دو صورت پیوسته و پالسی انجام میشود. نکته مهم این است که سلامت باتری با استفاده از علامت باتری روی صفحه مانیتور و چراغی که بر روی تجهیزات پزشکی نصبشده مشخص نمیشود و این علامت تنها نشان میدهد که باتری کامل شارژ شده است یا خیر. هنگامیکه فضای فعال باتری برای شارژ مجدد کاهش یابد قطعاً زمان شارژ کامل باتری هم کاهش مییابد. هنگامیکه باتری فرسوده میشود زمان شارژ آن کوتاه شده که نشاندهنده ناسالم بودن باتری است. متأسفانه اکثر کاربران تنها به سبزشدن چراغ باتری در تجهیزات پزشکی دقت میکنند.
انرژی در باتری را میتوان به 3 بخش مجزا تقسیمبندی کرد:
1- انرژی در دسترس
2- منطقه خالی که دوباره پر میشود
3- منطقه غیرقابل استفاده که به مرورزمان بیشتر میشود

پارامترهای باتری
رفتار شارژ و دشارژ باتریها به پارامترهایی مانند جریان، ولتاژ و دما بستگی دارد. این پارامترها ممکن است با یکدیگر مقایسه شوند.

ایمنی و خطرات احتمال در باتری قابل شارژ
اغلب باتریها به سنسورهای دما، فیوزهای حرارتی و … مجهز شدهاند. باتریهای هوشمند دارای یک سیستم کنترلپذیر هستند که بر مبنای پردازندهای که اطلاعات مربوط به ظرفیت و پیری باتری را فراهم میکند و امکان کنترل شارژ مناسب و مجاز را فراهم میکنند. پدیده انفجار باتری معمولاً ناشی از عدم استفاده یا کارکرد اشتباه باتری است. برای مثال شارژ باتریهای اولیه و اتصالِ کوتاهکردن قطبهای مثبت و منفی موجب انفجار میشود. نشتی در باتریها بر اساس واکنشهای شیمیایی درون باتری در مدتزمان طولانی است که موجب خروج و نشت مواد شیمیایی داخل باتری به بیرون شده و ممکن است باعث خوردگی در قطعات اطراف دستگاه شود. یکی دیگر از مسائل مهم زیستسازگاربودن با محیطزیست است چراکه پسماندهای باتریها به دلیل سمیبودن، تهدیدی برای انسانها و موجودات زنده هستند. یکی از موارد موردتوجه تولیدکنندگان باتری، رسیدگی به همین موضوع است تا از این خطرات احتمالی جلوگیری شود.

برخی از اصطلاحات و تعاریف
هنگامیکه باتری دشارژ میشود، مواد فعال در الکترود مثبت کاهش مییابد؛ به این معنی که یک جریان منفی از الکترود به سمت الکترولیت جریان دارد. این جریان کاهشی کاتد نامیده میشود. در الکترود منفی، ماده فعال توسط جریان آند اکسیده میشود. در باتریهای اولیه الکترودهای مثبت معمولاً کاتد نامیده میشوند زیرا الکترود مثبت از طریق یک جریان کاتدی تخلیه میشود.

اهمیت باتریها در تجهیزات پزشکی
باتریها از اجزای حیاتی در تجهیزات پزشکی هستند. انجمن پیشبرد دقت ابزار پزشکی (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) باتری را بهعنوان یکی از 10 چالش پیشِ روی  بخشهای زیستپزشکی در یک بیمارستان شناسایی کرده است. براساس گزارشها تا 50 درصد  خرابی سیستمها به باتریها نسبت داده میشود. در ابتدای کار یک دستگاه باتری ظرفیت 100 درصد دارد ولی این ظرفیت برای مدت کوتاهی پابرجاست و با گذشت زمان عملکرد آن کاهش مییابد و باتری ازلحاظ ذخیره انرژی کوچکتر میشود. اکثر باتریها 300 تا 500 چرخه شارژ و دشارژ  انجام میدهند. در محیطهای نامناسب این مقدار بهنسبت کمتر نیز میشود. اکثر باتریهای تجهیزات پزشکی اگر خواب در انبار نداشته باشند در سال اول بهخوبی کار میکنند. تجهیزات پزشکی قابل حمل به طور چشمگیری توسط پزشکان، تکنسینها و بیماران استفاده میشود. باتریها میتوانند یکی از این دو کاربرد اساسی را برای تجهیزات پزشکی داشته باشند؛ اول اینکه  ممکن است منبع اصلی باشند و دوم به عنوان پشتیبان برای حفظ عملکرد تجهیزات پزشکی و ذخیره دادهها در صورت بروز اختلالات برق مورداستفاده قرار گیرند. باتریهای بهکاررفته در تجهیزات پزشکی متناسب با طراحی های خود دستگاه هستند و در هر دستگاه بسته به طراحی منحصربهفردی که دارد، از باتری خاصی استفاده میشود. اما اکثر تجهیزات پزشکی به منبع تغذیه متصل میشوند. در این حالت، اغلب از باتری بهعنوان پشتیبان استفاده میشود. عملکرد صحیح باتریها در تجهیزات پزشکی بسیار مهم و ضروری است.

برخی از موارد کاربرد باتری در وسایل کاشتنی تجهیزات پزشکی
1- قلب مصنوعی (Artificial heart)
2- بینایی مصنوعی (Artificial vision)
3- سنسورهای ایمپلنت (Implanted sensors)
4- سمعک (Hearing aids)
5- تحریک عصبی (Nerve stimulation)
6- ضربانساز قلب (Cardiac pacemaker)
7- دفیبریلاسیون (Defibrillation)

برخی از موارد کاربرد باتری در تجهیزات پزشکی بیمارستانی و کلینیکها
1- الکتروشوک 2- الکتروکاردیوگراف 3- ونتیلاتور پرتابل  4- ساکشن پرتابل  5- لارنگوسکوپ  6- پمپ سرم و سرنگ  7- هولتر ریتم و فشار  8- مانیتورینگ علائم حیاتی
9- چراغ سیالتیک پرتابل  10- انکوباتور پرتابل

برخی از مواردی که باتریها باعث بهخطرافتادن سلامتی و ایمنی بیمار میشوند
1- تخلیه اولیه باتریها بر روی تجهیزات پزشکی؛ بعضی از تجهیزات پزشکی خواب طولانیای در بخشها دارند و بعد از مدتی باتری این تجهیزات پزشکی  از بین میرود.

2- تجهیزات پزشکی که نرمافزار مدیریت باتری ندارند. بعضی از تجهیزات پزشکی شارژ و دشارژ باتری را نمایش نمیدهند و کاربر نمیتواند از زمان دقیق بکآپ باتری مطلع شود. در برخی موارد باتری همیشه زیر شارژ قرار دارد که موجب میشود تا طول عمر باتری کاهش یابد. بعضی از تجهیزات پزشکی به صورت هوشمند پس از شارژ کامل باتری مسیر شارژ باتری را قطع میکنند تا باتری بیشازحد شارژ نشود. چراغها و آلارم های مربوط به باتری در تجهیزات پزشکی ممکن است سلامت کامل باتری را نشان ندهند.

3- رابط کاربری ضعیف و سهلانگاری افراد که موجب خطر میشود. بسیاری از تجهیزات پزشکی در بیمارستانها و کلینیکها دارای باتری هستند و متأسفانه این تجهیزات پزشکی بدون توجه افراد و پرسنل به صورت دائم به برق متصل هستند که معیوب شدن زودرس باتری را بهدنبال دارد. در بعضی از موارد ضربه زدن به باتری و افتادن از ارتفاع موجب نشتی باتری میشود. ممکن است کاربر متوجه نشتی و ایراد باتری نشود و  پس از جایگذاری باتری  به دستگاه آسیب برساند یا حتی خطرات جانی درپی داشته باشد.

4-  عدم پشتیبانی و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی؛ در بعضی از بیمارستانها و کلینیکها به دلیل آگاه نبودن افرادی که با دستگاهها کار میکنند و مهندسین تجهیزات پزشکی بیمارستانها، بسیاری از دستگاهها به دلیل معیوببودن باتری به مدت زیادی خواب دارند. همچنین در برخی موارد، حتی بهدلیل نظرات غیرکارشناسانه، بسیاری از این دستگاهها به علت نداشتن باتری اسقاط میشوند که خسارتهای مالی زیادی را به همراه دارد. ممکن است افراد و مهندسین پزشک بیمارستانها و کلینیکها، شرکتهای خدمات پس از فروش دستگاهها را به طورکامل نشناسند که این عدم آشنائی نیز موجب خواب طولانی مدت دستگاهها شود. بنابراین باتری آندسته از تجهیزات پزشکی که خواب طولانی دارند باید خارج شود چراکه سهلانگاری در این مورد، احتمال آسیب به خودِ دستگاه و نیز  خطرات جانی را در پی دارد. یکی دیگر از علل مهم خواب دستگاهها، نبود باتری و مشکلات مالی بیمارستانها و کلینیکها در تامین آن است.

5- جایگزینکردن باتریهای غیراصلی در تجهیزات پزشکی؛ بعدازاینکه باتری اصلی بسیاری از تجهیزات پزشکی معیوب شد ممکن است این باتریها با نمونه های غیراصلی و ارزان قیمت جایگزین شوند که متعاقباً خطرات جانی برای پرسنل و بیماران و نیز آسیب جدی به دستگاهها را بهدنبال دارد.

6- درنظرنگرفتن گزارش کنترلکیفی و کالیبراسیون آندسته از تجهیزات پزشکی که به دلیل معیوب بودن و یا نداشتن باتری رد شدهاند. بسیاری از تجهیزات پزشکی ممکن است به دلیل معیوب بودن باتری و یا عملکرد نامناسب آن در مرحله کنترلکیفی و کالیبراسیون رد شوند. در این شرایط، پسازاینکه برچسب قرمزرنگ (Reject) بر روی آنها چسبانده شد باید باتری آنها متناسب با ویژگیهای دستگاه، تعویض شده و دوباره تستهای دستگاه انجام شود.

7- تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی توسط افراد غیرمتخصص؛ بسیاری از تجهیزات پزشکی ممکن است توسط افراد متفرقه، تعمیر و سرویس شوند و نایاببودن و انحصاری بودن قطعات مکانیکی و الکتریکی، مشکلات دستگاهها را بیشتر کند. تعمیرات و سرویس غیراصولی موجب خرابی زودرس میشود. برایمثال ممکن است برد شارژر دستگاه مشکل داشته باشد که عدمتخصص در تعمیر برد، مشکل دستگاه را دوچندان میکند.

آنچه مهندسین پزشک
و کاربران باید در مورد باتریها بدانند
1- نحوه صحیح شارژ باتریها
2- توجه به مدتزمان شارژ باتریها
3- نحوه صحیح اتصال و قطع و وصل مجدد در صورت تمیزکردن اتصالات
4- چگونگی آزمایش خروجی یک باتری یا شارژر برای اطمینان از عملکرد
5- جزئیات فیوز، اضافه بار، مدار حفاظت
6- راهنمایی جایگزینی باتری
7- ولتاژ و ظرفیت باتری
8- تعمیر و نگهداری باتری